POLITYKA PRYWATNOŚCI

I WSTĘP

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu royaldent.com.pl (Serwis) jest ULLMANN ALEKSANDRA
PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA „ROYAL DENT” (ul. św. Pawła 11, 41-502 Chorzów, Śląskie)  (Administrator). Kontakt z Administratorem: rejestracja@royaldent.com.pl.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: imię i nazwisko – e-mail.
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
4. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
1) danych osobowych przekazywanych przez użytkownika,
2) danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
5. Cel i zakres danych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany
w dalszej części polityki prywatności.
II GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora danych osobowych przekazywanych przez użytkowników.
2. Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:
1) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
2) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze),
3) innym administratorom danych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).
4. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
1) dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
2) sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
3) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) przenoszenia danych do innego administratora,
6) wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
6. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności.
III DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
III A KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY
1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego
lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio
1) czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa,
2) czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

IV DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE
1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
3. Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.
6. Dane wskazane w ust. 2 powyżej są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „POLITYCE COOKIES”: znajdziesz ją tutaj

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności strony natrzynieckiej.com.
2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych (w tym do stron współpracujących
z Administratorem partnerów i innych podmiotów zewnętrznych). Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności
w szczególności w przypadku:
1) rozwoju technologii,
2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
3) rozwoju Serwisu.
4. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.